Modernizácia školstva a implementácia informačných a komunikačných technológií do vzdelávania

Modernizácia školstva a implementácia informačných a komunikačných technológií do vzdelávania

Výchovno-vzdelávací proces na slovenských základných a stredných školách pozostáva z činností zameraných na rozvoj osobnosti, vedomostí a zručností žiakov s ohľadom na ich telesné a psychické predpoklady a sociálne zázemie. Základné a stredné školy sú zodpovedné aj za formovanie harmonických sociálnych bytostí, pripravených na zaradenie sa do pracovného života stimulujúc ich vlastnú snahu o budúce efektívne využitie svojich schopností pre rozvoj spoločnosti.

Súčasná spoločnosť, ovplyvnená technologickým pokrokom a rozvojom informačných a komunikačných technológií, kladie na absolventov všetkých stupňov vzdelávania oveľa vyššie nároky ako  v minulosti. Vzdelávanie musí odrážať spoločenské potreby a požiadavky trhu. Rezort školstva sa momentálne zameriava na budovanie znalostnej ekonomiky prípravou globálne konkurencieschopných absolventov všetkých stupňov vzdelávania.

Počas uplynulých 14 rokov rezort školstva spustil a realizoval množstvo projektov zameraných na modernizáciu školstva. Medzi hlavné ciele modernizácie patrí:

 • premena tradičného vzdelávanias dôrazom na encyklopedické znalosti a memorovacie schopnosti na výchovno-vzdelávací proces, zameraný na aktívne učenie sa a rozvoj tvorivých zručností žiakov
 • zmena obsahu vzdelávania (zníženie počtu nepotrebných a nefunkčných informácií a ich nahradenie poznatkami potrebnými pre život)
 • zmena prípravy učiteľov (tvorba podmienok pre motiváciu a neustále vzdelávanie učiteľov)
 • zmena metód výchovy (budovanie dôvery medzi učiteľom a žiakom)
 • rozvoj počítačovej a informačnej gramotnosti žiakov a učiteľov
 • budovanie hardvérovej infraštruktúry(školy boli vybavené počítačmi, notebookmi, interaktívnymi tabuľami, bezpečným internetovým pripojením s centralizovaným prístupom na internet a platformou pre Maturity on-line…)
 • bezdrôtové internetové pripojenie pre základné a stredné školy, skvalitnenie a zrýchlenie informačno-komunikačných zechnológií, webový priestor a doménové služby pre každú lokalitu a s tým súvisiace vzdelávanie učiteľov
 • prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahuv Dátovom centre rezortu školstva
 • Centrálny informačný portál rezortu školstva iEDU (rezortná komunikačná infraštruktúra pre komunikáciu a sprístupňovanie údajov medzi jednotlivými školami)
 • intenzívna digitalizácia učebného obsahu (multimediálne spracované poznatky k témam všeobecno-vzdelávacích predmetov v slovenskom aj anglickom jazyku, ktoré sa vzťahujú na príslušnú úroveň slovenského vzdelávacieho systému základných a stredných škôl, vrátane gymnázií)

Počas boja s hospodárskou krízou je nevyhnutné sústrediť sa na znalostnú ekonomiku a prípravu globálne konkurencieschopných budúcich generácií. Preto má ministerstvo v pláne aj ďalšie národné projekty, ktoré vďaka štrukturálnym fondom Európskej únie využijú financie na digitalizáciu učiva, zapojenie aktívnych učiteľov do prípravy digitálneho učiva a zároveň umožnia vybaviť školy modernými digitálnymi pomôckami.

 

Ukončenie projektu

Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety skončil podľa plánu 31.12.2015.

Za realizačný tím chceme vyjadriť veľkú vďačnosť kažému, kto prispel k úspešnému zavŕšeniu projektu. Každému z Vás patrí naša vďaka.
Teší nás, že interaktívne učebne pomáhajú procesu výučby v školách a dúfame, že digitálne objekty nájdete nielen na tomto portáli, ale implementované aj v iných vzdelávacích portáloch rezortu školstva.

Pozor, zmena!

Vážení učitelia, odborní pracovníci, spolupracovníci


 

Týmto Vám oznamujeme, že rozpočtová organizácia Ústav informácií a prognóz školstva so sídlom Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4, IČO: 00039691 sa na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uverejnenom v Príkaze ministra č. 60/2013 zrušuje bez likvidácie a dňom 1.1.2014 sa začleňuje do organizačnej štruktúry Centrum vedecko-technických informácií, so sídlom Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, IČO: 00151882. CVTI SR je následnícka organizácia, ktorá preberá všetky práva a povinnosti z pôsobnosti Ústavu informácií a prognóz školstva.

Súčasne si Vám dovoľujeme oznámiť, že nový názov nástupníckej organizácie je:

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

Z tohto dôvodu nás čaká v rámci delimitácie náročná práca s administratívou, čo oddiali ďalšie zazmluvňovanie, či predlžovanie zmlúv/ dohôd. Náš reálny plán je obnoviť tento proces v druhej polovici januára 2014. Budeme Vás o tom informovať.

Súčasné prerušenie zazmluvňovania súvisí i s faktom, že ako rozpočtová organizácia podliehame opatreniam, vyplývajúcich z uzavretia štátnej pokladnice.

Dočasná adresa pre zasielanie korešpondencie je :

Centrum vedecko-technických informácií SR
P.O. Box 458
814 99 Bratislava 1

Telefonické kontakty zostávajú bez zmeny. Informácia o vykonaní zmeny v elektronických adresách Vám bude doručená po jej vykonaní. Ekonomické súvislosti viazané na spoluprácu alebo akýkoľvek právny vzťah so zanikajúcim ÚIPŠ budú upravené v samostatnom oznámení.

V prípade potreby doplnenia týchto informácií, prosím, kontaktujte zamestnancov spolupracujúcich s Vami podľa doterajších zvyklostí alebo kanceláriu generálneho riaditeľa ÚIPŠ.

Ďakujeme za pochopenie a doterajšiu veľmi úspešnú a produktívnu spoluprácu.

Za celý tím Vám chceme všetkým popriať príjemné sviatky v kruhu Vašich najbližších a len to najlepšie v roku 2014.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

S úctou,

kolektív Projektovej kancelárie národného projektu

Zlatý Amos 2014

Zlatý Amos 2014


 

8. ročník prestížnej ankety o „naj“ učiteľa/učiteľku bol vyhlásený pri príležitosti svetového dňa učiteľov.

„Múdri ľudia už dávno vymysleli a história to potvrdzuje, že čím je vyššia kvalita výchovy a vzdelávania, tým je vyššia úroveň krajiny a jej občanov… ale bez dobrých učiteľov to jednoducho nejde“ hovorí motto obľúbenej súťaže, ktorá sa snaží popularizovať učiteľské povolanie.
Cieľom tejto ankety je aj vyzdvihnúť vzťah medzi žiakmi a učiteľmi a motivovať žiakov týmto spôsobiť oceniť prácu svojich učiteľov, ktorí im okrem vedomostí odovzdávajú aj dobrú výchovu.
Žiaci základných a stredných škôl môžu posielať nominácie svojich učiteľov do 31. januára 2014 v 3 kategóriách:

 1. Učiteľ základnej, strednej školy a základnej umeleckej školy
 2. Pedagóg, na ktorého sa oplatí spomínať
 3. Cena Spoločnosti Slovnaft a.s. – navrhujú vysokoškolskí študenti svojich bývalých učiteľov zo ZŠ alebo SŠ, ktorí ich učili chémiu, fyziku, matematiku

Celoslovenské kolo sa uskutoční 4. – 5. mája 2014 v Historickej radnici v Košiciach. Ocenení víťazi získajú zaujímavé finančné a vecné ceny.
Viac na webstránke www.zlatyamos.sk

 

Registrácia nie je záväzok, ale podnet k spolupráci

Registrácia nie je záväzok, ale podnet k spolupráci


 

Kľúčovou filozofiou národného projektu je využitie potenciálu slovenských učiteľov. Veríme, že ich vedomosti a profesijné skúsenosti pri opakovanom vysvetľovaní učiva rôznym skupinám žiakov nesmú byť počas reformy slovenského školstva ignorované.
Ak ste aktívne pôsobiaci pedagóg na základnej alebo strednej škole, využite možnosť spolupráce a zaregistrujte sa ešte dnes prostredníctvom nezáväzného registračného formulára.

Na našom portály sa dozviete v akej podobe odovzdáte návrhy scenárov, kto rozhodne o ich realizácii, s kým uzatvoríte pracovno-právny vzťah, ale aj to kedy Vám bude vyplatená mzda. Odpovedáme na otázky, či je Vaša participácia podmienená cestovaním, či Vám vzniknú finančné náklady a koľko času máte na tvorbu scenára digitálnych vzdelávacích objektov.

Všetky informácie o tom ako sa pridať, čo vás čaká po registrácii a ako prebieha spolupráca na projekte nájdete v sekcii Učitelia.

 

Tlačová správa

Rozvíjaním praktických zručností učiteľov v tvorbe lokálneho obsahu digitálnych vzdelávacích objektov sa docieli previazanie plošného digitálneho obsahu nielen so Štátnym vzdelávacím programom (ŠVP) a učebnými osnovami predmetu, ale aj s predstavami učiteľov o priebehu vyučovacej hodiny. Cielená príprava učiteľov na využívanie didaktických pomôcok, digitalizovaných materiálov a upravených videozáznamov, zabezpečí ich nenásilnú a prirodzenú integráciu do vyučovacej hodiny.

Národný projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ po ukončení jeho realizácie predpokladá pokračovanie v rámci využívania digitálneho obsahu prostredníctvom nadväzujúcich aktivít v rámci moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť.

Formát digitálnych vzdelávacích objektov umožňuje jeho použitie aj v iných nástrojoch a didaktických pomôckach, ktoré disponujú minimálnymi požadovanými technickými parametrami a poskytujú adekvátne prostredie pre e-vzdelávanie. To znamená, že sú využiteľné nielen pre interaktívne tabule ale aj na počítačoch, tabletoch a podobne. Táto skutočnosť zabezpečí kompatibilitu digitálnych vzdelávacích objektov s technologickým pokrokom hardvéru a  s novšími didaktickými pomôckami v budúcnosti.

Na základe spätnej väzby od tvorcov aj používateľov digitálnych vzdelávacích objektov zameranej na vyhodnotenie skúseností s poskytnutým balíkom digitálnych učebných pomôcok bude možné urobiť strategické rozhodnutie o ich dopĺňaní a aktualizovaní v ďalšom období.

Reálne výsledky a skúsenosti, ktoré vyplynú z implementácie digitálneho vzdelávania, vytvoria tlak na dlhodobé zvyšovanie kvality a úroveň poskytovaného digitálneho obsahu aj po skončení národného projektu. Vďaka jeho otvorenosti môže byť včlenený do ďalších projektov a aktivít zameraných na tvorbu a modernizáciu vzdelávacieho procesu na Slovensku.

Pozvánka na portál spolupráce

Vážení učitelia,
milí kolegovia,

pozývame Vás na Portál spolupráce. Pre niekoho je to úplná novinka, hoci pre  mnohých z Vás už dobre známe prostredie. Cieľom Portálu spolupráce je, ako napovedá samotný názov, spolupráca pri tvorbe digitálnych objektov (DO). Portál spolupráce je unikátny tým, že ho vytvorili naši zamestnanci a neustále ho vylepšujú a zdokonaľujú.

V nasledujúcom online seminári alebo hovorovo  „webinári“ nám dovoľte vysvetliť Vám, ako Portál spolupráce funguje. Veľmi nám záleží na tom, aby ste  si na Portál spolupráce čo najskôr  zvykli a naučili sa v ňom orientovať, a samozrejme pracovať a vytvárať storyboardy.

Počas samotného webinára môžete posielať svoje otázky nášmu odbornému zamestnancovi, ktorý Vás bude online seminárom sprevádzať. Na všetky položené otázky dostanete odpoveď, či už počas prebiehajúceho webinára alebo neskôr. Žiadna otázka však nezostane nezodpovedaná.

 

Tešíme sa na ďalší online seminár, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 26.6.2014 o 21:00 na linku:

Otázky a diskusiu, prosím, smerujte na “Akadémiu autorov“. Slúži na komunikáciu (diskusiu), kde za pomoci našich odborných pracovníkov môžete riešiť vzniknuté problémy pri spolupráci (storyboardoch). Dostanete odpovede na svoje otázky, a pomôžete tak nie len sebe a nám, ale aj Vašim kolegom.

 

Pekný deň a veľa síl praje tím realizátorov národného projektu.

Grafik animátor – testér

o z n a m u j e

v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme všetkým zamestnancom, že v uvedenom projekte je voľná táto pracovná pozícia:

Grafik animátor – testér

Cieľ a účel pozície Grafik animátor – testér

Odborný pracovník aktivity Moderné vzdelávanie – Grafik animátor – testér má za úlohu testovať vytvorené digitálne vzdelávacie objekty jednotlivých predmetov, ktoré sú  zahrnuté v národnom projekte (Slovenský jazyk a literatúra, Prírodoveda, Matematika, Chémia, Fyzika, Biológia, Geografia, Dejepis, Anglický jazyk, Nemecký jazyk a Ruský jazyk), na základe scenárov zaslaných od učiteľov. Pracuje v internom informačnom systéme. Výstupom je záznam z testovania, komentáre a zmena stavu testovaného objektu a následná publikácia DVO na distribučnú platformu.

 

Forma a rozsah práce

Trvalý pracovný pomer na dobu určitú, predbežne na 15 mesiacov. Organizácia a zadelenie práce je definované výkonnostnými kvótami, viazanými na aktuálne potreby produkcie.

 

Pracovná náplň

 • komunikácia a spolupráca s odbornými partnermi projektu
 • spolupráca v tímoch s partnermi pri tvorbe vzdelávacieho obsahu
 • testovanie hotových vzdelávacích objektov pre zabezpečenie dodržania stanovených kvalitatívnych štandardov
 • kategorizácia a popisovanie schválených digitálnych vzdelávacích objektov
 • modifikácia metadát podľa systému
 • publikácia otestovaných DVO na publikačnú platfomu

 

Požiadavky na zamestnanca

 • odborná pedagogická spôsobilosť
 • aktívna znalosť, ovládanie práce na PC
 • prax pri práci s Digitálnymi vzdelávacími objektami
 • znalosť metadát v rozsahu IEEE štandarov
 • prax s administráciou learning management systémov a štandardom SCORM
 • pedagogická prax minimálne tri roky
 • znalosť authoringových nástrojov pre tvorbu digitálnych vzdelávacích objektov
 • flexibilita
 • kreativita a komunikatívnosť

 

1. Kvalifikačné predpoklady:

Dosiahnuté pedagogické  vysokoškolské  vzdelanie II. stupňa.

 

Bratislava, 10. jún 2014

Grafik animátor – metodik

o z n a m u j e

v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme všetkým zamestnancom, že v uvedenom projekte je voľná táto pracovná pozícia:

 Grafik animátor – metodik

Cieľ a účel pozície Grafik animátor – metodik

Odborný pracovník aktivity Moderné vzdelávanie – Grafik animátor – metodik má za úlohu spracovávať scenáre do produkcie pre grafické spracovanie digitálnych  vzdelávacích  objektov  jednotlivých predmetov, ktoré sú  zahrnuté v národnom projekte (Slovenský jazyk a literatúra, Prírodoveda, Matematika, Chémia, Fyzika, Biológia, Geografia, Dejepis, Anglický jazyk, Nemecký jazyk a Ruský jazyk), na základe scenárov zaslaných od učiteľov. Pracuje v internom informačnom systéme. Výstupom je pripravený storyboard pre grafické spracovanie.

Forma a rozsah práce

Trvalý pracovný pomer na dobu určitú, predbežne na 18 mesiacov. Organizácia a zadelenie práce je definované výkonnostnými kvótami, viazanými na aktuálne potreby produkcie.

Pracovná náplň

 • práca a tvorba  vzdelávacieho obsahu na pracovných staniciach za využitia inštalovaného softvérového vybavenia

·         dbať na dodržiavanie obsahového a výkonového  štandardu, ktoré majú byť v súlade s aktualizovaným Štátnym vzdelávacím programom a  s požiadavkami na jazykovú stránku vyučovacieho jazyka (spisovnosť, gramatika, štylistika)

·         z hľadiska pedagogicko-didaktického spracovania dbať na to, aby  digitalizácia obsahu vzdelávania bola  použiteľná v akejkoľvek organizačnej forme vyučovania, fáze vyučovacieho procesu,  pri uplatnení ktorejkoľvek koncepcie vzdelávania  (vyučovania) a viedla k rozvoju kľúčových kompetencií žiaka

 • dbať na dodržiavanie metodických pokynov  a didaktických zásad uplatňovaných pri tvorbe digitálneho vzdelávacieho objektu
 • návrhy rôznych interaktívnych prvkov do vzdelávacích objektov
 • z hľadiska pedagogicko-didaktického spracovania dbať na správnosť  tvorby  metodických listov v súlade s digitálnym vzdelávacím objektom
 • komunikácia s partnermi a zadávateľmi vzdelávacieho obsahu
 • komunikácia a spolupráca s odbornými partnermi projektu v procese schvaľovania a nastavovania projektu
 • spolupráca v tímoch s partnermi pri tvorbe vzdelávacieho obsahu
 • vedenie tímov a partnerov pri tvorbe vzdelávacieho obsahu
 • získavanie spätnej väzby od partnerov v procese tvorby a aplikácie vzdelávacieho obsahu
 • spolupráca na tvorbe štandardu a dodržiavanie jeho schválenej podoby pri tvorbe vzdelávacieho obsahu
 • testovanie hotových vzdelávacích objektov pre zabezpečenie dodržania stanovených kvalitatívnych štandardov
 • kategorizácia a popisovanie schválených digitálnych vzdelávacích objektov

 

Požiadavky na zamestnanca

–          odborná pedagogická spôsobilosť

–          pedagogická prax minimálne tri roky

–          aktívna znalosť, ovládanie práce na PC

–          flexibilita

–          kreativita a komunikatívnosť

 

1. Kvalifikačné predpoklady:

Dosiahnuté pedagogické  vysokoškolské  vzdelanie II. stupňa.