Digitálna technika

FAQ – často kladené otázky:

Aké softvérové vybavenie je nainštalované v dodaných notebookoch?

Notebook Lenovo ThinkPad má predinštalovaný operačný systém Windows 8. Je to jediný softvér zakúpený k notebooku. Iné predinštalované softvérové vybavenie má iba propagačný charakter, resp. obmedzenú dobu používania. Na účely využívania notebooku v projekte – vyučovanie s využitím digitálnych vzdelávacích objektov v súčinnosti s interaktívnou tabuľou nie je potrebný kancelársky balík MS Office.

 

Je možné doinštalovať MS Office do notebooku?

Notebook musí byť využívaný výlučne pre činnosti súvisiace s projektom. V prípade, že inštalácia legálne zakúpenej verzie MS Office je odôvodniteľná (napr. učitelia si robia prípravu vyučovacej hodiny, ktorá bude vedená v interaktívnej učebni v MS Word), je inštalácia možná.

 

Je potrebné inštalovať softvér SMART NotebookTM do notebooku? Ak áno, aký je postup?

SMART Notebook TM je výučbový softvér, ktorý umožňuje učiteľom vytvárať vlastné prípravy na vyučovanie. Tento softvér je k interaktívnej tabuli zadarmo. Súčasťou softvéru sú aj ovládače potrebné na inštaláciu tabule. Inštalácia sa vykonáva podľa návodu na inštaláciu. V prípade závad na tabuli je možné vyskúšať postupy uvedené v „návode na riešenie problémov.

 

Je potrebne poistiť dodanú didaktickú techniku?

Nie je potrebné poistiť dodanú techniku. Dodaná technika je až do okamihu prevodu techniky do majetku školy poistená z prostriedkov projektu. Škola si zabezpečí poistenie techniky až po prevode techniky do majetku školy.

 

Ako má škola postupovať v prípade poistnej udalosti?

Je potrebné vyplniť formulár – „Protokol o škode“. Vyplnený protokol zašlite na adresu jozef.durian@cvtisr.sk.

 

Ako má škola postupovať v prípade závad na technike?

 

V prípade závady NOTEBOOKOV A REPRODUKTOROV:

Na notebook je poskytovaná záruka 36 mesiacov a na reproduktory 24 mesiacov. V prípade technickej poruchy dodaných zariadení je potrebné túto poruchu bezodkladne nahlásiť primárne e-mailom na adresu hotline@aliter.com, alebo na tel. čísle +421 914 254 880.

 

Oznámenie poruchy musí obsahovať tieto informácie:

 • názov a reklamovaného typ výrobku,
 • výrobné a sériové číslo výrobku,
 • stručný opis prejavov závady,
 • miesto, kde sa reklamovaný výrobok nachádza (adresa školy),
 • meno a telefonický kontakt na zamestnanca školy, ktorý nahlasuje závadu,
 • dátum a čas nahlásenia závady.

 

V prípade závady INTERAKTÍVNEJ TABULE:

Na interaktívnu tabuľu je poskytovaná záruka 36 mesiacov. V prípade technickej poruchy tabule je potrebné túto poruchu bezodkladne nahlásiť primárne e-mailom na adresu ms-tabule@aliter.com, alebo tel. číslo +421 911 636 886.

 

Oznámenie poruchy musí obsahovať tieto informácie:

 • názov, typ reklamovaného výrobku,
 • výrobné a sériové číslo výrobku,
 • stručný opis prejavov závady,
 • miesto, kde sa reklamovaný výrobok nachádza (adresa školy),
 • meno a telefónny kontakt pracovníka, ktorý závadu nahlásil,
 • dátum a čas nahlásenia závady.

 

Ako má škola postupovať v prípade, že počas obdobia zapožičania techniky dôjde k zrušeniu školy, alebo k pozastaveniu činnosti školy?

Zrušenie školy je potrebné oznámiť e-mailom na adresu jozef.durian@cvtisr.sk. Následne bude zabezpečené späťvzatie zapožičanej techniky prostredníctvom preberacieho protokolu na regionálne príslušné Školské výpočtové stredisko. Takto „uvoľnená“ sada didaktickej techniky bude ponúknutá ďalším školám podľa veľkosti škôl vyjadrenej počtom žiakov.

 

Kedy sa technika stane majetkom školy?

Počas obdobia zapožičanie techniky je táto technika majetkom Centra vedecko-technických informácií SR. Do majetku školy bude technika prevedená k dátumu 01.12.2015.

 

Aká je hodnota dodanej techniky?

Notebook Lenovo Thinkpad má obstarávaciu hodnotu 350,- eur bez DPH, 420,- eur s DPH.

Reproduktory Genius majú obstarávaciu hodnotu 78,40 eur bez DPH, 94,08 eur s DPH.

Interaktívna tabuľa SMART vrátane dataprojektoru má obstarávaciu hodnotu 1406,- eur bez DPH, 1687,20 eur s DPH.

 

V Zmluve o účasti školy na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky a v preberacích protokoloch je odlišný kód ITMS. Prečo?

Ide o administratívnu zmenu ITMS kódu projektu z dôvodu, že pôvodný realizátor projektu – Ústav informácií a prognóz školstva sa od 1.1.2014 stal súčasťou Centra vedecko-technických informácií SR.