Kontakty

Projektový manažér:

Mgr. Soňa Futóová
Email: sona.futoova@cvtisr.sk
Mobil: 0917 733 485

Finančný manažér:

Mgr. Peter Regásek
Email: peter.regasek@cvtisr.sk
Mobil: 0917 733 506

Digitálna technika:

Ing. Jozef Ďurian, PhD.
Email: jozef.durian@cvtisr.sk
Mobil: 0917 733 474

Kontakt pre médiá:

Mgr. Monika Vozárová
Email: monika.vozarova@cvtisr.sk
Mobil: 0917 733 507

  Tvorba DO (scenáre, storyboardy) 
  skolnik@digitalnevzdelavanie.sk  

 

  Zmluvy, administratíva: 
  job@digitalnevzdelavanie.sk


Kontaktné miesto pre školy v Trnavskom
a Nitrianskom kraji

ŠVS Piešťany: 0917 733 509

  Kontaktné miesto pre školy
v Trenčianskom a Žilinskom kraji

ŠVS Liptovský Mikuláš: 0917 733 511

  Kontaktné miesto pre školy
v Banskobystrickom kraji

ŠVS Banská Bystrica: 0917 733 510

  Kontaktné miesto pre školy
v Prešovskom a Košickom kraji

ŠVS Michalovce: 0917 733 508

Školské  výpočtové  strediská majú na starosti komunikáciu so školami, koordináciu   zmien v zmluvných vzťahoch  medzi  CVTI SR  a školami, podporu procesu distribúcie didaktickej techniky na vytvorenie interaktívnych učební na školách a prevodu didaktickej  techniky do majetku škôl)
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
P.O. Box 458
814 99 Bratislava
Slovensko
www.cvtisr.sk
  Národný projekt
„Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie
pre všeobecno-vzdelávacie predmety“

Centrum vedecko-technických informácií SR
Račianska 153
831 54 Bratislava 34
Slovensko