Pozor, zmena!

Vážení učitelia, odborní pracovníci, spolupracovníci


 

Týmto Vám oznamujeme, že rozpočtová organizácia Ústav informácií a prognóz školstva so sídlom Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4, IČO: 00039691 sa na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uverejnenom v Príkaze ministra č. 60/2013 zrušuje bez likvidácie a dňom 1.1.2014 sa začleňuje do organizačnej štruktúry Centrum vedecko-technických informácií, so sídlom Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, IČO: 00151882. CVTI SR je následnícka organizácia, ktorá preberá všetky práva a povinnosti z pôsobnosti Ústavu informácií a prognóz školstva.

Súčasne si Vám dovoľujeme oznámiť, že nový názov nástupníckej organizácie je:

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

Z tohto dôvodu nás čaká v rámci delimitácie náročná práca s administratívou, čo oddiali ďalšie zazmluvňovanie, či predlžovanie zmlúv/ dohôd. Náš reálny plán je obnoviť tento proces v druhej polovici januára 2014. Budeme Vás o tom informovať.

Súčasné prerušenie zazmluvňovania súvisí i s faktom, že ako rozpočtová organizácia podliehame opatreniam, vyplývajúcich z uzavretia štátnej pokladnice.

Dočasná adresa pre zasielanie korešpondencie je :

Centrum vedecko-technických informácií SR
P.O. Box 458
814 99 Bratislava 1

Telefonické kontakty zostávajú bez zmeny. Informácia o vykonaní zmeny v elektronických adresách Vám bude doručená po jej vykonaní. Ekonomické súvislosti viazané na spoluprácu alebo akýkoľvek právny vzťah so zanikajúcim ÚIPŠ budú upravené v samostatnom oznámení.

V prípade potreby doplnenia týchto informácií, prosím, kontaktujte zamestnancov spolupracujúcich s Vami podľa doterajších zvyklostí alebo kanceláriu generálneho riaditeľa ÚIPŠ.

Ďakujeme za pochopenie a doterajšiu veľmi úspešnú a produktívnu spoluprácu.

Za celý tím Vám chceme všetkým popriať príjemné sviatky v kruhu Vašich najbližších a len to najlepšie v roku 2014.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

S úctou,

kolektív Projektovej kancelárie národného projektu