Grafik animátor – testér

o z n a m u j e

v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme všetkým zamestnancom, že v uvedenom projekte je voľná táto pracovná pozícia:

Grafik animátor – testér

Cieľ a účel pozície Grafik animátor – testér

Odborný pracovník aktivity Moderné vzdelávanie – Grafik animátor – testér má za úlohu testovať vytvorené digitálne vzdelávacie objekty jednotlivých predmetov, ktoré sú  zahrnuté v národnom projekte (Slovenský jazyk a literatúra, Prírodoveda, Matematika, Chémia, Fyzika, Biológia, Geografia, Dejepis, Anglický jazyk, Nemecký jazyk a Ruský jazyk), na základe scenárov zaslaných od učiteľov. Pracuje v internom informačnom systéme. Výstupom je záznam z testovania, komentáre a zmena stavu testovaného objektu a následná publikácia DVO na distribučnú platformu.

 

Forma a rozsah práce

Trvalý pracovný pomer na dobu určitú, predbežne na 15 mesiacov. Organizácia a zadelenie práce je definované výkonnostnými kvótami, viazanými na aktuálne potreby produkcie.

 

Pracovná náplň

 • komunikácia a spolupráca s odbornými partnermi projektu
 • spolupráca v tímoch s partnermi pri tvorbe vzdelávacieho obsahu
 • testovanie hotových vzdelávacích objektov pre zabezpečenie dodržania stanovených kvalitatívnych štandardov
 • kategorizácia a popisovanie schválených digitálnych vzdelávacích objektov
 • modifikácia metadát podľa systému
 • publikácia otestovaných DVO na publikačnú platfomu

 

Požiadavky na zamestnanca

 • odborná pedagogická spôsobilosť
 • aktívna znalosť, ovládanie práce na PC
 • prax pri práci s Digitálnymi vzdelávacími objektami
 • znalosť metadát v rozsahu IEEE štandarov
 • prax s administráciou learning management systémov a štandardom SCORM
 • pedagogická prax minimálne tri roky
 • znalosť authoringových nástrojov pre tvorbu digitálnych vzdelávacích objektov
 • flexibilita
 • kreativita a komunikatívnosť

 

1. Kvalifikačné predpoklady:

Dosiahnuté pedagogické  vysokoškolské  vzdelanie II. stupňa.

 

Bratislava, 10. jún 2014