Grafik animátor – metodik

o z n a m u j e

v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme všetkým zamestnancom, že v uvedenom projekte je voľná táto pracovná pozícia:

 Grafik animátor – metodik

Cieľ a účel pozície Grafik animátor – metodik

Odborný pracovník aktivity Moderné vzdelávanie – Grafik animátor – metodik má za úlohu spracovávať scenáre do produkcie pre grafické spracovanie digitálnych  vzdelávacích  objektov  jednotlivých predmetov, ktoré sú  zahrnuté v národnom projekte (Slovenský jazyk a literatúra, Prírodoveda, Matematika, Chémia, Fyzika, Biológia, Geografia, Dejepis, Anglický jazyk, Nemecký jazyk a Ruský jazyk), na základe scenárov zaslaných od učiteľov. Pracuje v internom informačnom systéme. Výstupom je pripravený storyboard pre grafické spracovanie.

Forma a rozsah práce

Trvalý pracovný pomer na dobu určitú, predbežne na 18 mesiacov. Organizácia a zadelenie práce je definované výkonnostnými kvótami, viazanými na aktuálne potreby produkcie.

Pracovná náplň

 • práca a tvorba  vzdelávacieho obsahu na pracovných staniciach za využitia inštalovaného softvérového vybavenia

·         dbať na dodržiavanie obsahového a výkonového  štandardu, ktoré majú byť v súlade s aktualizovaným Štátnym vzdelávacím programom a  s požiadavkami na jazykovú stránku vyučovacieho jazyka (spisovnosť, gramatika, štylistika)

·         z hľadiska pedagogicko-didaktického spracovania dbať na to, aby  digitalizácia obsahu vzdelávania bola  použiteľná v akejkoľvek organizačnej forme vyučovania, fáze vyučovacieho procesu,  pri uplatnení ktorejkoľvek koncepcie vzdelávania  (vyučovania) a viedla k rozvoju kľúčových kompetencií žiaka

 • dbať na dodržiavanie metodických pokynov  a didaktických zásad uplatňovaných pri tvorbe digitálneho vzdelávacieho objektu
 • návrhy rôznych interaktívnych prvkov do vzdelávacích objektov
 • z hľadiska pedagogicko-didaktického spracovania dbať na správnosť  tvorby  metodických listov v súlade s digitálnym vzdelávacím objektom
 • komunikácia s partnermi a zadávateľmi vzdelávacieho obsahu
 • komunikácia a spolupráca s odbornými partnermi projektu v procese schvaľovania a nastavovania projektu
 • spolupráca v tímoch s partnermi pri tvorbe vzdelávacieho obsahu
 • vedenie tímov a partnerov pri tvorbe vzdelávacieho obsahu
 • získavanie spätnej väzby od partnerov v procese tvorby a aplikácie vzdelávacieho obsahu
 • spolupráca na tvorbe štandardu a dodržiavanie jeho schválenej podoby pri tvorbe vzdelávacieho obsahu
 • testovanie hotových vzdelávacích objektov pre zabezpečenie dodržania stanovených kvalitatívnych štandardov
 • kategorizácia a popisovanie schválených digitálnych vzdelávacích objektov

 

Požiadavky na zamestnanca

–          odborná pedagogická spôsobilosť

–          pedagogická prax minimálne tri roky

–          aktívna znalosť, ovládanie práce na PC

–          flexibilita

–          kreativita a komunikatívnosť

 

1. Kvalifikačné predpoklady:

Dosiahnuté pedagogické  vysokoškolské  vzdelanie II. stupňa.