Modernizácia školstva a implementácia informačných a komunikačných technológií do vzdelávania

Výchovno-vzdelávací proces na slovenských základných a stredných školách pozostáva z činností zameraných na rozvoj osobnosti, vedomostí a zručností žiakov s ohľadom na ich telesné a psychické predpoklady a sociálne zázemie. Základné a stredné školy sú zodpovedné aj za formovanie harmonických sociálnych bytostí, pripravených na zaradenie sa do pracovného života stimulujúc ich vlastnú snahu o budúce efektívne využitie svojich schopností pre rozvoj spoločnosti.

Súčasná spoločnosť, ovplyvnená technologickým pokrokom a rozvojom informačných a komunikačných technológií, kladie na absolventov všetkých stupňov vzdelávania oveľa vyššie nároky ako  v minulosti. Vzdelávanie musí odrážať spoločenské potreby a požiadavky trhu. Rezort školstva sa momentálne zameriava na budovanie znalostnej ekonomiky prípravou globálne konkurencieschopných absolventov všetkých stupňov vzdelávania.

Počas uplynulých 14 rokov rezort školstva spustil a realizoval množstvo projektov zameraných na modernizáciu školstva. Medzi hlavné ciele modernizácie patrí:

  • premena tradičného vzdelávanias dôrazom na encyklopedické znalosti a memorovacie schopnosti na výchovno-vzdelávací proces, zameraný na aktívne učenie sa a rozvoj tvorivých zručností žiakov
  • zmena obsahu vzdelávania (zníženie počtu nepotrebných a nefunkčných informácií a ich nahradenie poznatkami potrebnými pre život)
  • zmena prípravy učiteľov (tvorba podmienok pre motiváciu a neustále vzdelávanie učiteľov)
  • zmena metód výchovy (budovanie dôvery medzi učiteľom a žiakom)
  • rozvoj počítačovej a informačnej gramotnosti žiakov a učiteľov
  • budovanie hardvérovej infraštruktúry(školy boli vybavené počítačmi, notebookmi, interaktívnymi tabuľami, bezpečným internetovým pripojením s centralizovaným prístupom na internet a platformou pre Maturity on-line…)
  • bezdrôtové internetové pripojenie pre základné a stredné školy, skvalitnenie a zrýchlenie informačno-komunikačných zechnológií, webový priestor a doménové služby pre každú lokalitu a s tým súvisiace vzdelávanie učiteľov
  • prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahuv Dátovom centre rezortu školstva
  • Centrálny informačný portál rezortu školstva iEDU (rezortná komunikačná infraštruktúra pre komunikáciu a sprístupňovanie údajov medzi jednotlivými školami)
  • intenzívna digitalizácia učebného obsahu (multimediálne spracované poznatky k témam všeobecno-vzdelávacích predmetov v slovenskom aj anglickom jazyku, ktoré sa vzťahujú na príslušnú úroveň slovenského vzdelávacieho systému základných a stredných škôl, vrátane gymnázií)

Počas boja s hospodárskou krízou je nevyhnutné sústrediť sa na znalostnú ekonomiku a prípravu globálne konkurencieschopných budúcich generácií. Preto má ministerstvo v pláne aj ďalšie národné projekty, ktoré vďaka štrukturálnym fondom Európskej únie využijú financie na digitalizáciu učiva, zapojenie aktívnych učiteľov do prípravy digitálneho učiva a zároveň umožnia vybaviť školy modernými digitálnymi pomôckami.