Udržateľnosť

Udržateľnosť

Význam digitálneho vzdelávania presahujúci hranice národného projektu

Rozvíjaním praktických zručností učiteľov v tvorbe lokálneho obsahu digitálnych vzdelávacích objektov sa docieli previazanie plošného digitálneho obsahu nielen so Štátnym vzdelávacím programom (ŠVP) a učebnými osnovami predmetu, ale aj s predstavami učiteľov o priebehu vyučovacej hodiny. Cielená príprava učiteľov na využívanie didaktických pomôcok, digitalizovaných materiálov a upravených videozáznamov, zabezpečí ich nenásilnú a prirodzenú integráciu do vyučovacej hodiny.

Národný projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ po ukončení jeho realizácie predpokladá pokračovanie v rámci využívania digitálneho obsahu prostredníctvom nadväzujúcich aktivít v rámci moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť.

Formát digitálnych vzdelávacích objektov umožňuje jeho použitie aj v iných nástrojoch a didaktických pomôckach, ktoré disponujú minimálnymi požadovanými technickými parametrami a poskytujú adekvátne prostredie pre e-vzdelávanie. To znamená, že sú využiteľné nielen pre interaktívne tabule ale aj na počítačoch, tabletoch a podobne. Táto skutočnosť zabezpečí kompatibilitu digitálnych vzdelávacích objektov s technologickým pokrokom hardvéru a  s novšími didaktickými pomôckami v budúcnosti.

Na základe spätnej väzby od tvorcov aj používateľov digitálnych vzdelávacích objektov zameranej na vyhodnotenie skúseností s poskytnutým balíkom digitálnych učebných pomôcok bude možné urobiť strategické rozhodnutie o ich dopĺňaní a aktualizovaní v ďalšom období.

Reálne výsledky a skúsenosti, ktoré vyplynú z implementácie digitálneho vzdelávania, vytvoria tlak na dlhodobé zvyšovanie kvality a úroveň poskytovaného digitálneho obsahu aj po skončení národného projektu. Vďaka jeho otvorenosti môže byť včlenený do ďalších projektov a aktivít zameraných na tvorbu a modernizáciu vzdelávacieho procesu na Slovensku.

 

Zaujimavosti

Zaujimavosti

Vedeli ste, že… ?

… aktívne zóny na interaktívnej tabuli sa pre rôzne stupne ISCED líšia? Je to tak preto, že v závislosti od veku dieťaťa sa mení aj jeho výška a tým aj zóny, na ktoré rukou dosiahne…. učiteľom sme odoslali 49 235 mailov s informáciami.


 

… učiteľom sme odoslali 49 235 mailov s informáciami.


… Digitálny školník odpovedal na 4 496 emailov.

 

Aktivity

Aktivity

Vypracovanie lokálneho obsahu pre žiakov ŽS a SŠ

Aktívni učitelia z celého Slovenska spolupracujú na tvorbe 14 200 digitálnych objektov, ktoré sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Učitelia sa tak stávajú spoluarchitektmi moderného školstva. Na odmeňovanie týchto učiteľov je v rozpočte národného projektu vyčlenených viac ako 8,6 milióna EUR.

Digitálne vzdelávacie objekty pomôžu učiteľom modernou a pútavou formou prezentovať učivo žiakom na základných a stredných školách. Digitálne učivo v on-line databáze dostupné nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov a ich rodičov zároveň zabezpečí žiakom kvalitnú domácu prípravu a prácu s overenými zdrojmi.

Súčasťou tejto aktivity je aj vybavenie 2 659 interaktívnych učební pre 543 560 žiakov a 42 100 učiteľov ZŠ a SŠ v 7 krajoch SR okrem BSK. Interaktívna učebňa sa skladá z interaktívnej tabule s integrovaným dataprojektorom, notebooku a ozvučenia učebne.

Interaktívne učebné pomôcky umožňujú u detí rozvíjať vedomosti a zručnosti s ohľadom na ich telesné a psychické predpoklady, ich sociálne zázemie, ale aj súčasné trendy globálneho technologického a informačného pokroku.

 

Zvýšenie popularizácie a motivácie žiakov a študentov vzdelávať sa v prírodovedných a technických predmetoch a smeroch.

Aktivita spočíva v tvorbe 13 motivačných videí na zvýšenie záujmu stredoškolákov o štúdium na VŠ technického alebo prírodného smeru a na podporu záujmu žiakov základných škôl o štúdium na SOŠ.

Motivovaním na základe pozitívnych príkladov z praxe je potrebné viesť žiakov k tomu, aby si nevyberali tú najľahšiu cestu k získaniu dokladu o vzdelaní, ale práve k využívaniu ich potenciálu pri výbere samotných predmetov, ale aj celého stupňa štúdia pre ich budúce úspešné uplatnenie.

Popularizácia technických a prírodovedných odborov stimuluje žiakov k zodpovednému výberu vzdelania na všetkých stupňoch štúdia, ktoré vyprodukuje budúcich odborníkov, efektívne využívajúcich svoje schopnosti pre rozvoj spoločnosti a strategický rozvoj krajiny.

 

 

Ciele

Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Vzdelávanie, ktorého podstatou je moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.

op_vz_logo-01 eu-esf-vertical-color-01

Výška nenávratného finančného príspevku je 19 564 573,89EUR.

Strategickým cieľom je obsahová prestavba vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby.Tá prispeje k zvýšeniu pripravenosti budúcich absolventov na súčasné a budúce potreby trhu práce, čím sa zvýši tvorba pridanej hodnoty pracovnej sily v SR a dlhodobej konkurencieschopnosti SR.

Špecifickým cieľom je inovácia obsahu a metód výučby, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

Transformácia výchovno-vzdelávacieho procesu na slovenských základných a stredných školách umožní učiteľom flexibilne používať digitalizovaný obsah učiva a viesť hodiny vysoko interaktívnou formou. Učitelia sa zároveň aktívne podieľajú na tvorbe digitálneho obsahu predmetov, čím zhodnocujú a uchovávajú svoje praktické skúsenosti a zručnosti.

Poslaním základných a stredných škôl je tiež formovať plnohodnotné osobnosti, schopné samostatného myslenia, pripravené stať sa zodpovednými a aktívnymi členmi občianskej spoločnosti. Deti a mládež majú potenciál byť hnacím motorom jej rozvoja. Z hľadiska strategického významu krajiny má vzdelávanie napĺňať aj ekonomické priority, ktoré sa v súčasnosti na Slovensku orientujú na obnovu formovania odborníkov v technológiách, energetike a zdravotníckych vedách.

Strategické smerovanie vzdelávania s ohľadom na potreby trhu práce a spoločenské požiadavky je napĺňané popularizáciou technických, matematických a prírodovedných odborov a rovnako aj jazykovej prípravy. Na základe pozitívnych príkladov z praxe tento národný projekt motivuje a stimuluje žiakov k zodpovednému výberu vzdelania na všetkých stupňoch štúdia, ktoré im ako budúcim odborníkom zabezpečí uplatnenie na trhu práce.

Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie. Spolu s Planétou vedomostí a ďalšími projektmi je súčasťou programu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR DIGIPEDIA2020, ktorý bol spustený za účelom modernizácie rezortu školstva v oblasti informatizácie a digitalizácie. Informácie o tomto programe sa nachádzajú na www.digipedia.sk.