Aktivity

Vypracovanie lokálneho obsahu pre žiakov ŽS a SŠ

Aktívni učitelia z celého Slovenska spolupracujú na tvorbe 14 200 digitálnych objektov, ktoré sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Učitelia sa tak stávajú spoluarchitektmi moderného školstva. Na odmeňovanie týchto učiteľov je v rozpočte národného projektu vyčlenených viac ako 8,6 milióna EUR.

Digitálne vzdelávacie objekty pomôžu učiteľom modernou a pútavou formou prezentovať učivo žiakom na základných a stredných školách. Digitálne učivo v on-line databáze dostupné nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov a ich rodičov zároveň zabezpečí žiakom kvalitnú domácu prípravu a prácu s overenými zdrojmi.

Súčasťou tejto aktivity je aj vybavenie 2 659 interaktívnych učební pre 543 560 žiakov a 42 100 učiteľov ZŠ a SŠ v 7 krajoch SR okrem BSK. Interaktívna učebňa sa skladá z interaktívnej tabule s integrovaným dataprojektorom, notebooku a ozvučenia učebne.

Interaktívne učebné pomôcky umožňujú u detí rozvíjať vedomosti a zručnosti s ohľadom na ich telesné a psychické predpoklady, ich sociálne zázemie, ale aj súčasné trendy globálneho technologického a informačného pokroku.

 

Zvýšenie popularizácie a motivácie žiakov a študentov vzdelávať sa v prírodovedných a technických predmetoch a smeroch.

Aktivita spočíva v tvorbe 13 motivačných videí na zvýšenie záujmu stredoškolákov o štúdium na VŠ technického alebo prírodného smeru a na podporu záujmu žiakov základných škôl o štúdium na SOŠ.

Motivovaním na základe pozitívnych príkladov z praxe je potrebné viesť žiakov k tomu, aby si nevyberali tú najľahšiu cestu k získaniu dokladu o vzdelaní, ale práve k využívaniu ich potenciálu pri výbere samotných predmetov, ale aj celého stupňa štúdia pre ich budúce úspešné uplatnenie.

Popularizácia technických a prírodovedných odborov stimuluje žiakov k zodpovednému výberu vzdelania na všetkých stupňoch štúdia, ktoré vyprodukuje budúcich odborníkov, efektívne využívajúcich svoje schopnosti pre rozvoj spoločnosti a strategický rozvoj krajiny.