Udržateľnosť

Význam digitálneho vzdelávania presahujúci hranice národného projektu

Rozvíjaním praktických zručností učiteľov v tvorbe lokálneho obsahu digitálnych vzdelávacích objektov sa docieli previazanie plošného digitálneho obsahu nielen so Štátnym vzdelávacím programom (ŠVP) a učebnými osnovami predmetu, ale aj s predstavami učiteľov o priebehu vyučovacej hodiny. Cielená príprava učiteľov na využívanie didaktických pomôcok, digitalizovaných materiálov a upravených videozáznamov, zabezpečí ich nenásilnú a prirodzenú integráciu do vyučovacej hodiny.

Národný projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ po ukončení jeho realizácie predpokladá pokračovanie v rámci využívania digitálneho obsahu prostredníctvom nadväzujúcich aktivít v rámci moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť.

Formát digitálnych vzdelávacích objektov umožňuje jeho použitie aj v iných nástrojoch a didaktických pomôckach, ktoré disponujú minimálnymi požadovanými technickými parametrami a poskytujú adekvátne prostredie pre e-vzdelávanie. To znamená, že sú využiteľné nielen pre interaktívne tabule ale aj na počítačoch, tabletoch a podobne. Táto skutočnosť zabezpečí kompatibilitu digitálnych vzdelávacích objektov s technologickým pokrokom hardvéru a  s novšími didaktickými pomôckami v budúcnosti.

Na základe spätnej väzby od tvorcov aj používateľov digitálnych vzdelávacích objektov zameranej na vyhodnotenie skúseností s poskytnutým balíkom digitálnych učebných pomôcok bude možné urobiť strategické rozhodnutie o ich dopĺňaní a aktualizovaní v ďalšom období.

Reálne výsledky a skúsenosti, ktoré vyplynú z implementácie digitálneho vzdelávania, vytvoria tlak na dlhodobé zvyšovanie kvality a úroveň poskytovaného digitálneho obsahu aj po skončení národného projektu. Vďaka jeho otvorenosti môže byť včlenený do ďalších projektov a aktivít zameraných na tvorbu a modernizáciu vzdelávacieho procesu na Slovensku.